image/svg+xml HR DL HP PB UT JK MH GA KA KL SK AS ML TR AR NL MN MZ BR JH WB CT OR TG AP TN RJ GJ UP MP AN
Abbreviation State Name No of Schools
AN Andaman and Nicobar Islands 6
AP Andhra Pradesh 1
AR Arunachal Pradesh 0
AS Assam 0
BH Bihar 0
CH Chandigarh 0
CT Chattisgarh 0
DN Dadra and Nagar Haveli 0
DD Daman and Diu 0
DL Delhi 0
GA Goa 0
GJ Gujarat 0
HR Haryana 0
HP Himachal Pradesh 0
JK Jammu and Kashmir 0
JH Jharkhand 0
KA Karnataka 0
KL Kerala 0
LD Lakshadweep Islands 0
MP Madhya Pradesh 0
MH Maharashtra 0
MN Manipur 0
ME Meghalaya 0
MI Mizoram 0
NL Nagaland 0
OR Odisha 0
PY Pondicherry 0
PB Punjab 0
RJ Rajasthan 0
SK Sikkim 0
TN Tamil Nadu 0
TS Telangana 0
TR Tripura 0
UP Uttar Pradesh 0
UT Uttarakhand 0
WB West Bengal 0